مزایای استقرار سیستم گرمایش از کف

سیستم های شامل گرمایش از کف به همراه بویلرهای چگالشی و منابع تامین آب گرم مصرفی راندمان بالا، انتخابی ایده آل برای تامین نیازهای گرمایشی و آب بهداشتی ساختمان ها می باشند


Mobirise

شرایط آسایش بهتر

Mobirise

ویژگی های بصری و امکان تمیزکاری بهتر

Mobirise

توزیع یکنواخت و همگن حرارت

Mobirise

پخش کمتر گرد و خاک و آلودگی

Mobirise

خشک شدن کف های رطوبت دیده

Mobirise

دمای کاری پایین تر و صرفه جویی در مصرف انرژی

© Copyright Farda Energy Systems. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise - Check it